Cyllid

Ymestyn

Mae Dysgu Bro Ceredigion yn gweithio mewn partneriaeth gyda Choleg Sir Benfro i gyflwyno’r Prosiect Ymestyn.

ReachWebLogo1Beth yw Prosiect Ymestyn?

Anelir y prosiect tuag at y rhai hynny sydd â phroblemau iechyd corfforol a meddyliol, sydd yn ddi-waith a rhai dros 55, cynlluniwyd y cyrsiau i roi cymhelliant, cynyddu lles, hyder a sgiliau er mwyn mwynhau neu helpu i ddod o hyd i waith. Bydd y prosiect yn cynnig amrediad eang o bynciau o Gymorth Cyntaf. i TG a chelf a chrefft.

Dros y 3 blynedd, bydd prosiect Ymestyn yn helpu i gyflwyno cyrsiau cymunedol ar draws Sir Benfro a Cheredigion. Bydd yn ein galluogi i gynnig cyrsiau ar raddfeydd is neu mewn rhai achosion yn rhad ac am ddim a bydd yn cynorthwyo gyda chost llogi lleoliadau cymunedol a sicrhau bod y rhai hynny nad ydynt fel arfer yn mynd ar gyrsiau, yn medru gwneud hynny.

Os ydych yn gwybod am rywun a all fanteisio o’r prosiect, cysylltwch â: 01437 753139 neu ebost community@pembrokeshire.ac.uk

*Bu Coleg Sir Benfro yn llwyddiannus gyda’u cais am arian Cronfa’r Loteri Fawr fel rhan o gronfa ‘Pobl a Llefydd’

Cyllid ReAct**

Wedi colli'ch swydd yn ddiweddar neu'n wynebu hynny?

Efallai bod hawl gennych i hyd at £1500 o gyllid ReAct i’ch helpu i wella eich sgiliau a dychwelyd i’r gwaith. Os oes angen ailhyfforddi ac ennill sgiliau newydd arnoch i’ch helpu i gael gwaith newydd, mae’r rhaglen yn rhoi cyfle i bob unigolyn i gofrestru ar Gyrsiau hyfforddi Galwedigaethol, gwerth hyd at £1500.

Rydych yn gymwys os ydych:

  • wedi cael eich diswyddo yn y tri mis diwethaf, yn ddi-waith ar hyn o bryd, heb fod mewn cyflogaeth barhaus am chwe wythnos neu ragor ers cael eich diswyddo
  • o dan rybudd o diswyddo ar hyn o bryd
  • heb gael unrhyw hyfforddiant wedi’i gyllido’n gyhoeddus ers y diswyddiad, gan gynnwys y gyfres o raglenni dysgu seiliedig ar waith

Mae rhaglen gyllido ReAct hefyd yn cynnig grant i ddarpar gyflogwr am eich cyflogi, gyda grantiau pellach tuag at hyfforddiant yn y gwaith wedi i chi ddechrau gweithio.

Er mwyn sicrhau bod yr hyfforddiant hwn yn rhoi’r cyfle gorau i chi o gael gwaith newydd, bydd angen i chi gael eich asesu gan Gyrfa Cymru o ran eich anghenion hyfforddi.

Cysylltwch â Gyrfa Cymru 0800 028 4844

**Rhaglen gyllido hyfforddiant yw Cynllun Diswyddiadau ReAct wedi’i ddarparu gan Lywodraeth Cymru.

Gweithffyrdd+ yn helpu pobl nôl i waith

Gall Gweithffyrdd+ gynorthwyo eich busnes trwy:

  • darparu gwasanaeth recriwtio am ddim i gyflogwyr a gweithwyr posib
  • help i wneud recriwtio yn haws a gyflymach
  • darparu ymgeiswyr addas ar gyfer swyddi gwag
  • cynorthwyo gyda threialon gwaith a diwrnodau rhagflas
  • paratoi darpar ymgeiswyr trwy rhoi hyfforddiant addas

Hefyd, gall Gweithffyrdd+ rhoi cefnogaeth i chi os ydych dros 25 oed, yn ddiwaith am gyfnod hir / yn economaidd anweithgar ac meddu ar rwystrau cymhleth i waith (hynny yw, dim sgiliau neu ychydig o sgiliau yn unig, cyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar eich gwaith, cyfrifodleb gofal neu ofal plant, o gartref lle mae pawb yn ddiwaith neu o grŵp Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, neu dros 54 oed).

Os ydych chi'n gwybod am unrhyw un all fanteisio o'r gefnogaeth yma neu cyflogwyr sydd yn edrych i cyflogi mae croeso i chi ein ffonio ar 01545 574193 neu ewch i’r gwefan www.workways.wales