Cyllid

Cyllid ReAct

Cyllid ReAct**

Wedi colli’ch swydd yn ddiweddar neu’n wynebu hynny?

Efallai bod hawl gennych i hyd at £1500 o gyllid ReAct i’ch helpu i wella eich sgiliau a dychwelyd i’r gwaith. Os oes angen ailhyfforddi ac ennill sgiliau newydd arnoch i’ch helpu i gael gwaith newydd, mae’r rhaglen yn rhoi cyfle i bob unigolyn i gofrestru ar Gyrsiau hyfforddi Galwedigaethol, gwerth hyd at £1500.

Rydych yn gymwys os ydych:

  • wedi cael eich diswyddo yn y tri mis diwethaf, yn ddi-waith ar hyn o bryd, heb fod mewn cyflogaeth barhaus am chwe wythnos neu ragor ers cael eich diswyddo
  • o dan rybudd o diswyddo ar hyn o bryd
  • heb gael unrhyw hyfforddiant wedi’i gyllido’n gyhoeddus ers y diswyddiad, gan gynnwys y gyfres o raglenni dysgu seiliedig ar waith

Mae rhaglen gyllido ReAct hefyd yn cynnig grant i ddarpar gyflogwr am eich cyflogi, gyda grantiau pellach tuag at hyfforddiant yn y gwaith wedi i chi ddechrau gweithio.

Er mwyn sicrhau bod yr hyfforddiant hwn yn rhoi’r cyfle gorau i chi o gael gwaith newydd, bydd angen i chi gael eich asesu gan Gyrfa Cymru o ran eich anghenion hyfforddi.

Cysylltwch â Gyrfa Cymru 0800 028 4844

**Rhaglen gyllido hyfforddiant yw Cynllun Diswyddiadau ReAct wedi’i ddarparu gan Lywodraeth Cymru.

Gweithffyrdd+

Gweithffyrdd+ yn helpu pobl nôl i waith

Gall Gweithffyrdd+ gynorthwyo eich busnes trwy:

  • darparu gwasanaeth recriwtio am ddim i gyflogwyr a gweithwyr posib
  • help i wneud recriwtio yn haws a gyflymach
  • darparu ymgeiswyr addas ar gyfer swyddi gwag
  • cynorthwyo gyda threialon gwaith a diwrnodau rhagflas
  • paratoi darpar ymgeiswyr trwy rhoi hyfforddiant addas

Hefyd, gall Gweithffyrdd+ rhoi cefnogaeth i chi os ydych dros 25 oed, yn ddiwaith am gyfnod hir / yn economaidd anweithgar ac meddu ar rwystrau cymhleth i waith (hynny yw, dim sgiliau neu ychydig o sgiliau yn unig, cyflwr iechyd sy’n cyfyngu ar eich gwaith, cyfrifodleb gofal neu ofal plant, o gartref lle mae pawb yn ddiwaith neu o grŵp Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, neu dros 54 oed).

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un all fanteisio o’r gefnogaeth yma neu cyflogwyr sydd yn edrych i cyflogi mae croeso i chi ein ffonio ar 01545 574193 neu ewch i’r gwefan www.workways.wales

Cymorth Cyflogaeth i Rieni