Sgiliau Digidol

iPad

iPad

Gennych chi iPad neu dabled neu’n ystyried prynu un? Bydd y cwrs yma yn eich dysgu sut i gael y gorau allan o’ch iPad neu dabled. Mae’r cwrs yn esbonio sut i lawr lwytho a rheoli apiau, gweithio gyda’r sgrîn gyffwrdd, trafod eich e-bost, tynnu lluniau a llawer mwy. Dewch â’ch iPad/tabled eich hun neu ddefnyddio rhai’r Ganolfan.

Rhagor am yr iPad

Mae’r cwrs hwn yn archwilio nodweddion ac apiau newydd, gan gynnwys Rhannu Teulu, hysbysiadau gwell, modd llun treigl-amser, negeseuon grŵp gyda llais a fideo, a mwy. Mae’r cwrs yn ymdrin â diogelu eich preifatrwydd a datrys problemau eich iPad pan fyddwch yn dod eu traws.

Cymysgu miwsig ar yr iPad

Arbrofwch gyda’r meddalwedd ddiweddaraf i gynhyrchu synau a chymysgu a recordio eich traciau eich hunan. Ar y cwrs cyflwyno hwn cyflwynir chi i amrywiaeth o Apps tra’n defnyddio iPad neu dabled.

Gwneud ffilmiau ar eich iPad

Ar y cwrs cyflwyno hwn cyflwynir chi i amrywiaeth o Apps, gan gynnwys i-Movie a MovieMaker, er mwyn cynhyrchu clipiau byr o ffilmiau.

Ffotograffiaeth a golygu drwy defnyddio iPad

Cynghorion a thriciau golygu ffotograffiaeth o’n ffotograffydd a thiwtor TG cymwys. P’un a ydych yn ffotograffydd proffesiynol sy’n hoffi teithio’n ysgafn neu ffotograffydd achlysurol sydd yn hoffi y cyfleustra o ddefnyddio iPad, mae yna nifer o apps ar gyfer golygu lluniau. Cewch i’r afael â defnyddio’r camera yn ogystal â defnyddio apps golygu am ddim.

Defnyddio apiau Cymraeg

Am wella eich sgiliau Iaith Cymraeg trwy ddefnyddio iPad neu dabled? Byddwch yn cael eich cyflwyno i amrywiaeth o apiau Cymreig o eiriaduron i dafodieithoedd Gogledd a’r De. Darganfyddwch amrywiaeth eang o apiau y gellir eu defnyddio ar gyfer gwrando, darllen, siarad a chyfieithu yn ogystal â lawr lwytho llyfrau Cymraeg.

PC

Dechreuwyr TG

I gyflwyno y byd digidol i’r dechreuwr pur. Dysgwch sut mae ei droi arno a’i ddefnyddio heb ofn! Bydd y cwrs yma hefyd yn eich cyflwyno i’r rhyngrwyd.

TG Sylfaenol ar gyfer Dysgwyr Cymraeg

Ydych chi’n dysgu Cymraeg? Ydych chi am ddysgu sut i ddefnyddio cyfrifiadur trwy gyfrwng y Gymraeg? Beth am ddysgu’r ddau gyda’i gilydd? Dewch i ddosbarth i ddefnyddio’ch Cymraeg – bydd yn helpu chi gyda’ch ysgrifennu a’ch treigladau ac yn rhoi cyfle ychwanegol ichi siarad yr iaith.

Windows 10

Ddim yn siŵr p’un ai i newid i Windows 10 ai peidio? Wedi’i osod ar eich cyfrifiadur yn barod ond ddim yn siŵr sut i ddechrau arni? Dewch i un o’n diwrnodau hyfforddiant ni i ddysgu am y cyfan, gan gynnwys Microsoft Edge.

Adnabod eich Cyfrifiadur

A ydych yn gwybod sut i gadw eich cyfrifiadur mewn cyflwr da? Beth am ddysgu sut i gael eich cyfrifiadur i fihafio?

Cynnwys y cwrs:

 • Darganfod cyfrinachau’r panel rheoli
 • Gwneud gwaith cynnal a chadw rheolaidd
 • Amddiffyn rhag firysau
 • Diweddaru eich peiriant
 • Gosod meddalwedd
 • Dysgu beth i’w wneud pan nad yw rhaglen yn ymateb

Ar-lein

Apiau Google

Bydd hyn yn eich dysgu sut i weithio gyda gwahanol Apps a gynhwysir yn y casgliad o Google Apps, a bydd yn eich dysgu sut i sefydlu a defnyddio Gmail, Google Calendar a Google Docs ayb.

Y Rhyngrwyd ac e-bost

Mae’r cwrs sylfaenol yma ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno gwneud defnydd o’r rhyngrwyd. Byddwch yn dysgu sut i gael mynediad i wefannau, chwilio am wybodaeth a sut i gadw’n ddiogel ar-lein. Byddwch yn creu cyfrif e-bost personol (os oes angen) ac yn dysgu sut i greu, anfon ac ateb e-byst.

Cyflwyniad i Gyfryngau Cymdeithasol

Neidiwch i fyd y cyfryngau cymdeithasol a dysgwch sut i wneud defnydd o’r gwefannau mwyaf poblogaidd er mwyn cysylltu gyda theulu a ffrindiau. Nodir y bydd angen cael cyfeiriad e-bost dilys ac yn gwybod sut i gael mynediad at y cyfrif hwn gyda’ch cyfrinair personol er mwyn cymryd rhan yn llawn a’r cwrs hwn. Yn ystod y gweithdy byddwch yn:

 • derbyn cyflwyniad i rai o’r prif gyfryngau cymdeithasol yn cynnwys Facebook, Trydar, LinkedIn, Pinterest, YouTube, ayyb
 • dysgu am arferion gorau cyfryngau cymdeithasol

Cyflwyniad i Facebook

Mae’r cwrs yma yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd am ddefnyddio Facebook ar gyfer rhwydweithio cymdeithasol, ond yn ansicr am sut i wneud hynny. Byddwch yn dysgu sut i:

 • creu cyfrif Facebook
 • gosod eich gosodiadau preifatrwydd
 • gosod eich proffil personol a llawer mwy

Cyfrifiadau Cwmwl

Eisiau dysgu sut i rannu ffeiliau a ffotograffau ar-lein? Am gael mynediad i’ch dogfennau lle bynnag yr ydych chi? Wedi clywed sôn am “Cyfrifiadura Cwmwl” ac yn awyddus i ddysgu mwy?

 • dysgu sut i ddefnyddio Dropbox, Google Drive, One Drive, ayyb
 • dysgu sut i lwytho, cael mynediad at ffeiliau/lluniau a’u rhannu

Dylunio Gwefan

Bydd y cwrs yma yn darparu cyflwyniad i dylunio gwefan i’ch helpu i greu gwefan eich hunan.

Cynnwys y cwrs:

 • dyluniadau da a gwael
 • cynllunio
 • defnyddio lluniau
 • creu baneri
 • llywio

Creu Blog

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sydd am rannu eu meddyliau a syniadau drwy creu blog ar y Rhyngrwyd. Ar ôl ei creu, byddwch yn gallu diweddaru eich blog yn rheolaidd gydag unrhyw wybodaeth yr ydych eisiau ei rhannu.

Ymchwilio eich Achau Teuluol

Defnyddiwch eich cyfrifiadur i gasglu ac arddangos eich coeden achau. Defnyddiwch y rhyngrwyd a ffynonellau eraill ar gyfer ymchwilio. Mireiniwch y cyflwyniad o’ch coeden achau trwy ddefnyddio dulliau aml-gyfrwng. Cofnodwch y wybodaeth trwy ddefnyddio meddalwedd Hanes Teulu.

Sgiliau TG sylfaenol yn hanfodol

Cyflwyniad i Elfennau Ffotosiop

Dysgwch sgiliau golygu sylfaenol gydag Elfennau Ffotosiop. Mae’r Elfennau yn hawdd i’w defnyddio ond yn hynod bwerus wrth wella a thrin delweddau.

iMovie

Bydd y cwrs hwn yn eich dysgu sut i greu fideos gan ddefnyddio meddalwedd iMovie Apple. Byddwch yn dysgu sut i droi eich casgliadau o’ch ffônau symudol, camerâu DSLR neu gamrecorders i ffilm byr.

Byddwch yn dysgu:

 • sut i animeiddio lluniau
 • sut i ychwanegu teitlau, sŵn neu gerddoriaeth
 • sut i ychwanegu ac addasu Effeithiau Troshaen ar Fideos
 • sut i ychwanegu ffilterau ac addasu cyflymder eich fideos i greu drama, comedi neu ychwanegu diddordeb gweledol
 • sut i rannu eich ffilm fel y gellir ei chwarae ar eich dyfais Apple
 • sut i gyhoeddi eich ffilmiau gan ddefnyddio platform rhannu fideos megis YouTube a Video

Ffioedd 2020/2021 (yn cynnwys ffi achredu)

 • Ffi lawn – £81 y tymor neu
 • Ffi ostyngol – £66 y tymor

Sylwer: Gellir cyflwyno cyrsiau yn Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog, rhowch wybod i ni beth yw eich dewis iaith