Sut i Cofrestru

  • Edrychwch yn ofalus trwy’r daflen ar y cyrsiau sydd ar gael a dewiswch
  • Os na allwch ddod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano, neu os nad ydych yn sicr o’ch gofynion, ffoniwch neu galwch i mewn i’ch Canolfan Addysg Gymunedol leol am rhagor o gyfarwyddyd a gwybodaeth
  • I sicrhau lle ar y cwrs o’ch dewis cwblhewch y ffurflen gofrestru, bob ochr – sicrhewch eich bod wedi arwyddo’r ffurflen a bod bob rhan o’r ffurflen wedi cwblhau, a’i danfon drwy’r post cyn gynted ag y bo modd gyda siec (taledig i Cyngor Sir Ceredigion) am y tâl sy’n ddyledus h.y. tâl tymor a chyrhaeddiad cychwynnol, ynghyd â rhestr o’ch dewisiadau i’r cyfeiriad isod
  • Ni chaiff unrhyw ddosbarth ddechrau oni bai bod ganddo’r isafswm myfyrwyr sydd angen
  • Cofrestrwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi

Ffurflen Cofrestru Cwrs *

Mae ffi am dymor a chyrhaeddiad cychwynnol yn daladwy wrth gofrestru.

Telir ffi gostyngol gan bensiynwyr dros 60 oed sydd yn derbyn pensiwn y wladwriaeth, pobl wedi’u cofrestru yn ddi-waith, pobl ag anabledd, myfyrwyr o dan 19, pobl sy’n derbyn cymhorthdal incwm neu lwfans ceiswyr gwaith (yn seiliedig ar incwm).

Mae gan Dysgu Bro sawl ffordd i chi dalu eich ffioedd cwrs.

* Rydym yn casglu a defnyddio’ch gwybodaeth bersonol er mwyn inni allu gweinyddu, a’ch darparu chi â chyrsiau Dysgu Oedolion a’r Gymuned:

Hysbysiad Preifatrwydd Dysgu Bro

* Caiff y rhaglen ddysgu yr ydych ar fin cofrestru arni ei hariannu naill ai’n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru neu’n rhannol drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop (drwy Lywodraeth Cymru):

Hysbysiadau Preifatrwydd Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru