Newyddion

Ysbrydoli! Sefydliad Dysgu a Gwaith – Gwobrau Tiwtor 2019

Cafodd Alison Bryan ac Alison Newby o Ddysgu Bro eu henwebu am Ysbrydoli! Sefydliad Dysgu a Gwaith – Gwobrau Tiwtor 2019 yn ddiweddar. Cafodd y ddwy wobr am ddod yn ail. Llongyfarchiadau i’r ddwy Alison ar eu llwyddiant.

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith Gwobrau Tiwtor 2019, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn dathlu cyflawniadau tiwtoriaid a mentoriaid eithriadol yng Nghymru. Y tiwtoriaid ar fentoriaid hynni sydd wedi dangos angerdd ac ymroddiad eithriadol i annog, cefnogi ac addysgu dysgwyr oedolion eraill i ddilyn eu nodau a thrawsnewid eu bywydau yn eu cymuned neu yn y gweithle.

Y tu ôl i bob dysgwr oedolyn mae mentor neu diwtor ysbrydoledig ac mae’r enwebiadau yn adlewyrchu’r oedolion ar waith ym mhob rhan o’n bywydau. Yn aml, mae dysgu i oedolion yn lle i bobl troi mewn ymateb i argyfwng bywyd, a yrrir weithiau gan ddymuniad i fod yn well rhiant, efallai y bydd angen iddynt feithrin sgiliau i gael gwaith neu newid gyrfa. Mae pob un o enillwyr y gwobrau wedi dangos y gallu i ysbrydoli hyder a chariad at ddysgu.

Isod mae Alison Bryan efo’r cyflwynydd y noson, Nia Parry sef cyflwynydd S4C a Jeff Greenidge, Cadeirydd Sefydliad Dysgu a Gwaith.

14/02/2019

Diwrnod ym Mywyd John A.Hughes – Tiwtor, Dysgu Bro Ceredigion

Astudiais Ffotograffiaeth, Graffeg a Fideo yng Ngholeg Iâl yn Wrecsam cyn symud ymlaen i gwblhau gradd mewn Graffeg Electronig ym Mhrifysgol Swydd Stafford, a chwrs TAR yn dilyn hynny.

John Hughes yn dysgu dosbarth
John Hughes yn dysgu dosbarth

Bûm yn addysgu am gyfnod yng Ngholeg Iâl cyn penderfynu mynd i deithio. Un lle yn arbennig yr oeddwn am ymweld ag ef oedd Rwsia, a bûm yn gweithio ac yn byw yno am dros bum mlynedd.

Ers 2011, rwyf wedi bod yn diwtor gyda Dysgu Bro Ceredigion. Dysgu Bro Ceredigion yw darparwyr Addysg Gymunedol Cyngor Sir Ceredigion. Eu nod yw darparu cyfleoedd dysgu er mwyn i bobl o gymunedau ledled Ceredigion ddatblygu diddordebau newydd, gweithio tuag at gymhwyster neu wella’u sgiliau ar gyfer y gweithle.

Rydym yn darparu cyrsiau mewn lleoliadau cymunedol, yn y gweithle neu yn un o’n lleoliadau; Aberaeron, Canolfan Rheidol, HCT Llanbadarn, Canolfan Dysgu Bro Llandysul neu yng Nghanolfan Dysgu Bro Aberteifi.

Rwy’n dysgu ystod o sgiliau digidol, gan gynnwys Dylunio Gwefan, defnyddio Adobe Photoshop, y Cyfryngau Cymdeithasol a Microsoft Office (Word, Excel etc).

Cynhelir y rhan fwyaf o’m dosbarthiadau yng Nghanolfan Rheidol yn ystod y dydd ac yng Nghanolfan HCT Llanbadarn gyda’r hwyr. Rwy’n mwynhau darparu ystod o bynciau, er hynny, y cyrsiau creadigol yr wyf yn eu mwynhau fwyaf, er enghraifft Teipograffeg neu Ffotograffiaeth Ddigidol. Rwy’n addysgu dysgwyr o bob oedran a chefndir, o 14 i 95 mlwydd oed!

Rwyf hefyd yn addysgu mewn cymunedau lleol, gan gynnwys yn Theatr Felinfach ac yng Nghaffi cymunedol Cletwr yn Nhre’r-ddôl.
Rwyf hefyd yn addysgu staff y Cyngor yn ogystal â darparu ar gyfer busnesau megis y Groes Goch, Undeb Amaethwyr Cymru ac Arad Goch. Felly, os ydych yn awyddus i hyfforddi eich staff mewn lleoliad lleol ac am bris rhesymol, ystyriwch Dysgu Bro Ceredigion.

Mae gen i un grŵp gwych sydd wedi bod yn cwrdd bob bore dydd Mawrth ers saith mlynedd bellach. Maent yn dangos brwdfrydedd parhaus o ran eisiau datblygu eu sgiliau digidol.

Yn Dysgu Bro, rydym yn darparu nifer o gyrsiau a chymwysterau mewn ystod o bynciau megis Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL), Cymorth Cyntaf, defnyddio iPad a Chyflwyniad i Wyddor Fforensig Safleoedd Troseddau! Cynhelir cyrsiau yn ystod y dydd a gyda’r hwyr. Ym mis Ionawr, dechreuwyd cyrsiau newydd gan gynnwys Ioga, Printio Sgrin a Phaentio Gwydr. Felly, os ydych yn awyddus i ddysgu rhywbeth newydd yn 2019, cysylltwch â Dysgu Bro Ceredigion.

Neu beth am alw heibio i’n noson agored ar 6 Mawrth yng Nghanolfan HCT Llanbadarn rhwng 3pm a 7pm i ddysgu mwy am yr hyn yr ydym yn ei gynnig. Byddwn yn cynnig ystod o gyrsiau byr gyda’r hwyr ar yr wythnos sy’n dechrau 11 Mawrth, felly bydd hwn yn amser delfrydol i ddod i gael gwybod mwy.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag admin@dysgubro.org.uk, 01970 633540 neu ymwelwch â’r wefan www.dysgubro.org.uk

14/02/2019

Dathlu dysgu gydol oes yng Ngheredigion gyda Gwobrau Ysbrydoli! Ceredigion

Ar ddiwedd Wythnos Addysg Oedolion, cynhaliodd Partneriaeth Dysgu Oedolion Ceredigion eu Gwobrau Ysbrydoli lle cyflwynwyd wyth gwobr. Cydnabuwyd cyflawniadau yr oedolion sy’n dysgu, o bob rhan o Geredigion, sydd wedi goresgyn heriau a rhwystrau.

Inspire! Awards 2018
Enillwyr gwobrau Ysbrydoli Ceredigion! gyda chynrychiolwyr o Bartneriaeth Dysgu Oedolion Ceredigion, Cyngor Sir Ceredigion, yr Aelod Cynulliad a’r Aelod Seneddol

Cafodd Haf Shannon Burrill, Max Jenkins, Morgan Owen, Jennifer Lewis, Siani McDowell, Jessica Harvey, Najlaa Jamal, Bashar Mardenli, Latifa Al Najarr, Rakan Al Najarr ac Ahmad Sultan wobrau dysgu arbennig fel rhan o seremoni wobrwyo fawreddog a gynhaliwyd ar 22ain Mehefin 2018 yn Neuadd y Celfyddydau, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan.

Yn ogystal â gwobrau’r dysgwr, gwobrwywyd Alison Bryan o Dysgu Bro gyda Gwobr Tiwtor y Flwyddyn.

Dywedodd y Cynghorydd Catherine Hughes, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Ddysgu Cymunedol, “Mae Gwobrau Ysbrydoli! Ceredigion yn dathlu cyflawniadau dysgwyr oedolion eithriadol yng Ngheredigion sydd wedi dangos angerdd, ymrwymiad a chymhelliant eithriadol i ddysgu, yn aml mewn amgylchiadau anodd. Rydym yn falch iawn ohonynt oll ac yn edrych ymlaen at glywed am eu datblygiadau yn y dyfodol.”

Trefnir Wythnos Addysg Oedolion gan Sefydliad Dysgu a Gwaith gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, ac mae’n rhedeg rhwng 25ain Mehefin a 1af Gorffennaf. Mae’n dathlu dysgu gydol oes, boed yn seiliedig ar waith, fel rhan o gwrs addysg gymunedol, yn y coleg, prifysgol neu ar-lein. Nawr wedi iddo gyrraedd 25 mlynedd, mae’r Wythnos yn anelu at hyrwyddo’r ystod o gyrsiau sydd ar gael i oedolion sy’n dysgu, o ieithoedd i gyfrifiaduron a gofal plant i gyllido.

Dywedodd Elen James, Swyddog Arweiniol Corfforaethol Dysgu Gydol Oes a Diwylliant, “Roedd hi’n bleser mynychu noson Gwobrau Ysbrydoli Dysgwyr Ceredigion yn Llambed a gweld yr oedolion hyn yn derbyn gwahanol wobrau ac achrediadau. Mae darpariaeth Partneriaeth Dysgu Oedolion yn hynod werthfawr i oedolion yng Ngheredigion gan ei bod yn cynnig ystod eang o gyfleoedd a hyfforddiant i ddinasyddion y sir. Mae nifer y cyflawniadau eleni yn adlewyrchiad o ymrwymiad a brwdfrydedd ein dysgwyr ac roedd yn bleser croesawu cymaint ohonynt a’u teuluoedd i ddathlu gyda ni eleni. Llongyfarchiadau i chi gyd!”

Yr enillwyr oedd:

  • Haf Shannon Burrill – Gwobr Oedolion Ifanc. Mae Haf wedi dangos ymrwymiad i’w dysgu ac yn ei blwyddyn olaf o’i phrentisiaeth Plymio Lefel 2 yn Hyfforddiant Ceredigion
  • Najlaa Jamal, Bashar Mardenli, Latifa Al Najarr, Rakan Al Najarr, Ahmad Sultan – Gorffennol Gwahanol: Gwobr Rhannu’r Dyfodol. Mae’r grŵp hwn o ddysgwyr wedi dangos dilyniant mawr wrth ddatblygu eu medrau llythrennedd digidol a sgiliau iaith
  • Max Jenkins – Heneiddio’n Dda. Mae Max wedi bod yn mynychu dosbarthiadau cyfrifiadurol yn Dysgu Bro Ceredigion ers nifer o flynyddoedd ac mae ganddo ddiddordeb bob amser i ddysgu mwy
  • Jennifer Lewis – Gwobr Newid Bywyd a Dilyniant. Yn ystod ei hamser yn dysgu Iaith Arwyddo Brydeinig gyda Dysgu Bro Ceredigion, roedd ganddi hefyd gyfrifoldebau gofalu. Er bod ganddi apwyntiadau ysbyty ac ymrwymiadau gofalu adref, fe wnaeth ymrwymo hefyd i ddysgu. Dywedodd bod gwneud hyn wedi ei helpu ac roedd hi’n cydnabod gwerth a budd dysgu ar ei gyfer ei hun
  • Siani McDowell – Gwobr Iechyd a Lles. Mae Siani wedi gwneud pob ymdrech i gael mynediad at yr holl gefnogaeth sydd ar gael er mwyn sicrhau llwyddiant yng Ngholeg Ceredigion eleni, ac mae wedi talu ar ei ganfed
  • Jessica Harvey – Dysgwr Cymraeg. Mae Jessica wedi bod yn gweithio’n galed iawn i wella ei sgiliau Cymraeg trwy sgwrsio’n fwy trwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod gweithgareddau dosbarth yng Ngholeg Ceredigion a tra ei bod ar leoliad. Mae hi hefyd wedi mynd ymlaen i gystadleuaeth Medal y Dysgwyr gyda’r Urdd, gan gyrraedd y 4 ymgeisydd terfynol
  • Morgan Owen – gwobr ‘Mewn Gwaith’. Astudiodd Morgan ar y Rhaglen Ymgysylltu Hyfforddeion yn Hyfforddiant Ceredigion Training ac mae wedi mynd ymlaen i weithio ar leoliad mewn siop chwaraeon Modur lleol
  • Alison Bryan – Tiwtor y flwyddyn. Disgrifiwyd Alison yn ysbrydoledig, yn frwdfrydig, yn gefnogol, yn ofalgar, yn galonogol ac yn hwyl. Mae hi’n defnyddio ystod eang o ddulliau addysgu ymgysylltu a deinamig yn Dysgu Bro Ceredigion i sicrhau bod anghenion dysgu pawb yn cael eu diwallu. Mae’n rhoi cymorth ychwanegol i ddysgwyr y tu allan i’r ystafell ddosbarth yn ei hamser ei hun, gan drefnu cymdeithasau â dysgwyr a defnyddwyr Iaith Arwyddo Brydeinig eraill. Mae hi’n teithio pellteroedd mawr i gyflwyno dosbarthiadau Iaith Arwyddo Brydeinig ar draws sawl Sir. Mae hi’n ymroddedig ac yn angerddol wrth iddi ymdrechu i godi ymwybyddiaeth o’r materion sy’n effeithio ar bobl fyddar

Am ragor o wybodaeth am Ddysgu Cymunedol, cysylltwch â Dysgu Bro ar 01970 633540 neu admin@dysgubro.org.uk.

17-07-2018

Staff wedi eu hysbrydoli gan gwrs arbennig

Ar ddydd Iau, 15eg Mehefin 2017, cyflwynwyd y Cyngor gyda Gwobr Cyflogwr Mawr am ei ymrwymiad i ddatblygu llythrennedd digidol gweithwyr, ac enwyd fel y cyflogwr gorau mawr yng Nghymru yng Ngwobrau Ysbrydoli! eleni.

Mae Dysgu Bro Ceredigion, Darparwr Dysgu i Oedolion yn y Gymuned Cyngor Sir Ceredigion, wedi gweithio’n agos gyda DigiSkills Cymru yr Undeb Llafur Unsain, Prosiect Cronfa Dysgu Undeb, er mwyn galluogi dros 100 o aelodau o staff i ddatblygu eu sgiliau digidol sylfaenol, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dywedodd Denise Owen, Rheolwr Addysg Gymunedol yn Dysgu Bro, “Credaf taw llwyddiant y prosiect oedd cael staff yn rhan o ddylunio’r cwrs o’r dechrau a chael Rheolwyr ynghlwm a oedd yn gweld yr angen i staff fod yn hyddysg mewn cyfrifiadura. Hyd yma, mae 118 o bobl wedi bod ar y cwrs. Bellach, mae’r TUC wedi rhoi marc ansawdd i ni, felly ein cynllun yw hyfforddi mwy o staff y Cyngor ac o bosibl ei gyflwyno i weithleoedd eraill.”

Dywedodd Elen James, Pennaeth Ymgysylltu Ieuenctid ac Addysg Barhaus Cyngor Sir Ceredigion, “Rydym yn falch bod Rheolwyr wedi gallu rhyddhau staff, yn bennaf y rhai sy’n gweithio oddi ar y safle mewn cartrefi gofal ac mewn depos rheoli gwastraff i fynychu cyrsiau yn ystod amser gwaith. Ein rôl oedd darparu cyfleusterau a’r tiwtoriaid i ddarparu’r sesiynau. Cafodd Hyrwyddwyr Digiskills eu creu ac roeddent yn allweddol o ran cyflwyno’r hyfforddiant. Mae’n enghraifft o sut y gall partneriaethau o fewn y gweithle ddarparu cyfleoedd dysgu i sectorau eraill y gall fod yn anodd eu cyrraedd.”

Wrth weithio gyda’i gilydd, nodwyd anghenion sgiliau digidol cydweithwyr. Cyd-gynlluniwyd ystod o fentrau, a’i nod i feithrin sgiliau a hyder yn y gweithlu. Y canlyniad oedd pum sesiwn o weithdai byr a hyblyg. Cynlluniwyd y sesiynau i fynd i’r afael â sgiliau sy’n angenrheidiol ar gyfer gwaith a bywyd cartref. Roedd un sesiwn yn mynd i’r afael â ffurflenni ar-lein gan helpu staff i ddefnyddio system ar-lein Adnoddau Dynol y Cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Miles, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am Wasanaethau Dysgu, “Roedd yn bleser i fod yn y seremoni wobrwyo i gefnogi staff sydd wedi gweithio’n galed ar ddatblygu llythrennedd digidol.”

Gwobrau Dysgu Oedolion Ysbrydoli! yw canolbwynt Wythnos Addysg Oedolion. Mae’n gyfle i’r sector ddathlu cyflawniadau dysgwyr a sefydliadau.

22-06-2017